logo

Merkityksellistä vuorovaikutusta muutosten kohtaamiseen

Työntekijät ja yritys hyötyvät voidessaan käsitellä muutoksen vaikutuksia sekä itselleen että yhteisölleen.

Kasvunpaikka tukee luovaa liikettä, henkistä hyvinvointia ja mahdollisuuksien näkökulmia. Työskentelemme oivalluttavilla ja toiminnallisilla ryhmätyömenetelmillä. Erityisosaamistamme on myös taiteen käyttö intensiivisen oppimisen prosessissa ja asioiden käsittelyssä.

Kasvunpaikan palvelut on suunniteltu kehittäjille, johtajille ja kouluttajille sekä projektiryhmille, työyhteisöille ja yksityisille ihmisille.

Kasvunpaikan sisällä toimii tarinateatteriryhmä Foxtrott ja menetelmäkoulutusyksikkö Tarinainstituutti.

Päivi Rahmel
KM, TEP, TO, johtava kouluttaja, toimitusjohtaja
paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi


Ajankohtaista

Katso alta uusimmat tapahtumat, haut sekä FoxTrottin esitykset!

PSYKODRAAMAOHJAAJAKOULUTUS 2024-2026

Syväosaamista ryhmien ohjaamiseen ja toiminnallisiin, draamallisiin työtapoihin

Lue lisää


Tarinateatteriohjaajakoulutus 2025-2026

Tarinainstituutti on Euroopan ensimmäinen tarinateatterikoulu, jonka tavoitteena on tukea ammatillisen tarinateatterin kehitystä Suomessa

Lue lisää


Yritys

Toiminnallisten ryhmätyömenetelmien ja soveltavan taiteen pioneeri (perustettu 1997)

Levollista tehokkuutta

Tuemme yksilön ja yhteisön uudistumisprosesseja levollisen tehokkuuden ja voimaannuttavan luovuuden ottein. Tuemme tulevaisuuteen orientoituvan toimintakulttuurin rakentumista osallistavin, toiminnallisin ja tarvittaessa taiteellisin menetelmin.

Elämyksellistä oppimista

Tarjoamme kokemuksellisen tavan oppia sekä kehittää työyhteisön toimintaa. Opitte kommunikoimaan tehokkaammin, tietoisemmin ja joustavammin työyhteisönne sisällä. Näin jokaisen ainutlaatuinen osaaminen ja asiantuntijuus nousee emergenttisellä tavalla yhteisön tiedostamaksi kehitysvoimaksi.

Hyödynnämme koulutuksessa psykodraamaa, sosiodraamaa, playback- eli tarinateatteria sekä muita osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä.

Yrityksenne tarpeisiin räätälöityä koulutusta

Järjestämme koulutusta mittatilaustyönä tarpeidenne ja tilanteenne mukaisesti. Voitte myös valita yrityksellenne sopivan, valmiin koulutuspaketin. 

Ammattitaitoiset ja innostavat kouluttajat

Kasvunpaikan johtavana kouluttajana toimii KM psykodraama- ja tarinateatterikouluttaja, työnohjaaja Päivi Rahmel. Hän on työskennellyt pitkään esimiesten, tiimien ja organisaatioiden yhteisöllisenä kehittäjänä. Lisäksi hän on toiminut konsulttiyritysten työnohjaajana sekä työnohjaajien ja konsulttien valmentajana. Hän on toiminut myös esittävän taiteen koulutusohjelman koulutuspäällikkönä Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Myös muut asiantuntijat ovat monipuolisesti koulutettuja ja useimmiten kauan alalla työskennelleitä uranuurtajia.

Menetelmät

Creaturgia

Creaturgia on Morenolaiseen luovuus-, ryhmä- ja roolikäsitykseen perustuva lähestymistapa oppimiseen, kehittämiseen ja muutokseen. Sille on ominaista vuorovaikutussuhteiden dynamiikasta lähtevä moniaistinen, monitaiteinen ja tilanteessa kehkeytyvään draamaan perustuva työskentely. Menetelmä rohkaisee osallistumaan luovaan asioiden tutkimiseen ja se mahdollistaa omakohtaisesta kokemuksesta syntyvää ajattelua, ongelmanratkaisua ja oivalluksia.

Tärkeintä ei ole ennalta tiedettyjen, täydellisten tulosten tavoittelu, vaan ihmisyyden arvostava kohtaaminen ja monisuuntaiseen, luovaan liikkeeseen luottaminen, joka prosessin kuluessa kantaa kestäviin tuloksiin.

Sosio- ja psykodraama

Sosiodraama – uusia toimintatapoja yhteisten kokemusten kautta
Sosiodraama on ohjaajan johdolla tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, jossa voitte kokeilla ja arvioida erilaisia toimintatapoja ja työrooleja. Se on erinomainen apuväline koulutuksessa sekä työyhteisöllisten kysymysten käsittelyssä.

Ryhmänne luo maailman, jossa hahmotetaan työyhteisölle tärkeitä ilmiöitä.
Kuvitteellisessa maailmassa on kiinnostavaa löytää uusia näkökulmia ja saada lisää ymmärrystä omaan ja työyhteisön toimintaan. Todellisuutta tutkitaan eläytyvän työskentelyn ja rooliharjoittelun avulla. Työskentely päätetään kokemusten jakamiseen ja analysointiin. Sen pohjalta oivallatte tutkittua asiaa ja omaksutte uusia näkökulmia entistä helpommin.

Psykodraama – lisää luovuutta ja mahdollistaa uusia valintoja
Psykodraama on koulutetun ammattilaisen ohjauksessa tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, jossa etsitään uusia näkökulmia omiin ja yhteisiin kysymyksiin.

Tutustutte tarkemmin ryhmänne jäsenten maailmaan, rooleihin ja ihmissuhteisiin erilaisten draamallisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Psykodraaman työvaiheisiin kuuluu virittäytyminen, spontaani draamallinen itseilmaisu, kokemusten jakaminen ryhmässä sekä työskentelyn läpikäynti jälkikäteen.

Monipuolinen ja vaikuttava menetelmä
Psykodraaman avulla parannatte työyhteisön jäsenten suhdeverkostoja sekä lisäätte yksilön ja työyhteisöjen luovuutta ja spontaanisuutta ja tilanneherkkää ongelmanratkaisua. Eläytyvän työskentelyn kautta työilmapiiri puhdistuu, itsetuntemus paranee, työelämän hallinta helpottuu ja ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaidot karttuvat. Lisäksi tärkeiden asioiden ilmaiseminen, harjoittelu ja korjaaminen helpottuvat.

Psykodraama sopii erityisen hyvin henkilökohtaisten kokemusten tutkimiseen, uusien suuntien löytämiseen ja erilaisten toimintatapojen kuivaharjoitteluun. Sitä sovelletaan useimmiten työnohjauksessa, coachauksessa ja kasvuryhmissä, kun henkilö haluaa ymmärtää omia kysymyksiään ja valinnan mahdollisuuksiaan.

Playback – eli tarinateatteri

Narratiivinen näkökulma yrityksen ajankohtaisiin tilanteisiin ja kysymyksiin
Playbackteatteri on menetelmä, jossa pääsette hahmottamaan yrityksellenne tärkeitä asioita elämyksellisesti tarinoiden kautta.

Uuden oppimista tarinan muodossa
Playbackteatteri auttaa löytämään uusia näkökulmia työelämän keskeisiin kysymyksiin. Katsojat kertovat tarinoita, joille ohjaaja antaa dramaturgisen muodon. Näyttelijät esittävät annetut tehtävät improvisaation keinoin.

Prosessin toteutus suunnitellaan ryhmäkoon perusteella. Suuret ryhmät toimivat usein aktiivisena ja osallistuvana yleisönä. Pienemmissä ryhmissä osallistujat pääsevät halutessaan myös itse näyttämölle.

Tarinallista oppimista
Playbackteatteri sopii pienten ja suurten ryhmien koulutusmuodoksi esimerkiksi projektien aloitus-, arviointi- ja päätöstilanteisiin. Yritykset, yhteisöt, koulut ja seurakunnat voivat hyödyntää sitä myös juhlissa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa esimerkiksi teemoihin virittäjinä tai näkökulmien laajentajana.

Playbackteatteria hyödyntämällä voidaan toteuttaa tunteita mukaan ottava yhteenveto seminaarin tai konferenssin annista. Sen avulla voidaan käsitellä myös vaikeita teemoja.

Haluatko ohjaajaksi tai fasilitoijaksi?
Koulutamme ammattitaidolla myös playbackteatterin ohjaajia. Kysy lisää.

PALVELUT

Räätälöidysti tavoitteidenne mukaan


Vuorovaikutuskoulutus

RAKENTAVAA DIALOGIA YKSILÖN, KOLLEGAN, ASIAKKAAN JA YHTEISÖN VÄLILLÄ

Vuorovaikutusvalmennus on suunnattu esimiehille, ryhmänvetäjille, kouluttajille sekä asiakaspalvelussa ja myynnissä työskenteleville.
Se soveltuu erinomaisesti myös erikokoisille projektiryhmille
tai koko työyhteisölle.

Valmennuksen avulla vahvistatte ongelmanratkaisuvalmiuksia ja parannatte kykyä reagoida haastaviin vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi selkeytätte viestintää ja opitte vaikuttamaan kuuntelemalla.

Sopiva valmennusmuoto valitaan yrityksenne tarpeiden mukaan – 1,5 tunnin luentotilaisuuksista 10 päivän prosessikoulutuksiin.

Tiimivalmennus

RYHMÄN VOIMAN SUUNTAAMINEN ORGANISAATION KEHITTÄMISEEN

Tiimivalmennus palvelee johtoryhmiä, työryhmiä ja tiimejä, jotka haluavat löytää yhteiset voimansa ajankohtaisiin haasteisiin ja valjastaa ne hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.

Valmennuksessa opitte kohtaamaan jännitteitä ja löydätte sitä kautta persoonallisia johtamistapoja. Lisäksi tutkitte rakentavasti yrityksenne ongelmatilanteita ja kehitätte osallistavia työtapoja. Saatte myös uutta energiaa työhönne yhteisten kysymysten jakamisesta. Tiimin jäsenet pystyvät valmennuksen jälkeen kohtaamaan paremmin toisiaan ja tekemään uudenlaisia, moniäänisiä päätöksiä.

Valmennukset rakentuvat menneisyyden ja tulevaisuuden perspektiivien kohdatessa. Yhteinen tulevaisuus luodaan historiaa peilaamalla ja käynnistämällä uudistuksia nykyhetkessä. Liikkeelle paneva voimavara vaihtelee tilanteen ja tiimin mukaan. Oleellista on tiedostaa esimiehen ja alaisen rooleihin liittyvät odotukset, erityispiirteet ja mahdollisuudet. Tiimi kehittyy myös oman osaamisensa johtamisessa.

Coaching ja työnohjaus

AMMATILLISTA SENIORITEETTIA JA MERKITYKSELLISEMPÄÄ AMMATTITAITOA

Tarjoamme ammattitaitoista työnohjausta tai coachausta kehittäjille, esimiehille, asiantuntijoille ja kouluttajille – joko henkilökohtaisesti tai ryhmissä.

Työnohjauksessa syvennätte ammattiosaamistanne sekä löydätte uusia näkökulmia haastaviin tilanteisiin, kuten yt-neuvotteluihin, arvoristiriitoihin, pelisääntöneuvotteluihin, vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin tai uudistumista vaativiin käännekohtiin. Opitte keskittämään yrityksenne resurssit ja toiminnan entistä tehokkaammin perustehtävään ja siten helpotatte tavoitteiden saavuttamista.

PUHTIA PÄÄTÖKSENTEKOON

Luomme osallistujille kuvitteellisia skenaarioita sekä simuloimme erilaisten päätösten seurauksia. Niiden kautta voitte tarkastella päätöksentekoon liittyviä vaihtoehtoja ilman oikeiden seurausten tuomaa painolastia.

JOUSTAVA KOULUTUSMUOTO

Oppiminen tapahtuu vastavuoroisen keskustelun, yksilöllisyyden tukemisen ja toiminnallisten työnohjausmenetelmien kautta. Voitte valita toteutustavan yrityksenne tavoitteiden mukaan.

  • työnohjaus henkilökohtaisen työnohjaajan johdolla
  • työnohjaus itse kootussa ryhmässä
  • Kasvunpaikan omat työnohjausryhmät

Kriisikonsultaatio

JÄNNITTEIDEN KAUTTA UUSIIN MAHDOLLISUUKSIIN

Kriisikonsultaatio on suunnattu työyhteisöille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa joko yritysmuutosten, johtajuuteen liittyvien ongelmien tai henkilöstöä koskevien kysymysten vuoksi.

Konsultaation avulla tilanne hahmottuu selkeämmin ja löydätte olennaiset ongelmakohdat. Tutkimme ja luomme kanssanne ratkaisumahdollisuuksia ja joustavan selviytymisen toimintamalleja.

Tarvittaessa valmennamme myös yksityishenkilöitä kohtaamaan vaikeita henkilökohtaisia haasteita.

Tarinainstittuutti

Tarinainstituutti on psykodraama- ja tarinateatterikoulutusta antava instituutti. Tarinainstituutin koulutusohjelmista voit saada koko elämääsi vaikuttavan oppimisprosessin, jota et unohda koskaan. Oppiminen tapahtuu harvinaislaatuisissa, moniammatillisissa pienehköissä ryhmissä, joissa kontaktiopetuksen, vertaisryhmä- ja itsenäisen työskentelyn rytmi vaihtelee intensiivisesti.

Instituutin koulutusohjelmia toteutetaan yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Voit opiskella perusopinnot ryhmänohjaamisesta, tarinateatterista, toiminnallisista menetelmistä ja psykodraamasta. Kaikissa koulutusohjelmissa creaturginen, monitaiteinen oppiminen on keskeistä. Opintoja voi jatkaa myös tutkintoon asti johtavissa prosesseissa kyseisten työmuotojen erityisasiantuntijaksi saakka.

Instituutti on pohjoismaiden ensimmäinen tarinateatterikoulu ja se toimii yhteistyössä Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistyksen (MOPSI:n) ja Euroopan muiden tarinateatterin asiantuntijoiden kanssa. Kouluttajamme ovat myös kotimaisen tarinateatteriverkon ja kansainvälisen tarinateatteriverkoston IPTN:n jäseniä.

Opinnäytetöitä tarinateatterista

KOHTI MORENOLAISTA PEDAGOGIIKKAA (pdf, 886 kt)

(Kandidaatin tutkielma: Päivi Ketonen 2006, Helsingin yliopisto)


KOKEMUKSIA PSYKODRAAMAN JA TARINATEATTERIN PEDAGOGISESTA SOVELTAMISESTA Kohti sosiodynaamista oppimista (pdf, 5 Mt)

(Pro-gradu tutkielma: Päivi Ketonen 2008, Helsingin yliopisto)


KUNTOUTUKSEN TARINALLISTA TARKASTELUA

(Lopputyö Riitta Tiainen)


TAITAJAN TIELLÄ Miten kehittyä tarinateatterin tekijänä?

(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö Kimmo Kovanen)


Tarinateatterin ta(i)kaa

(Tarinateatteriohjaajakoulutuksen lopputyö Laura Nurminen)


Tarinateatteriohjaajan roolit sosiokulttuurisena innostajana

(OPINNÄYTETYÖ Johanna Kovanen)


Hands-on-tarinateatteri tulevaisuuden työelämätaitojen oppimisessa

(Tarinateatteriohjaaja, lopputyö Leni Grünbaum)


NÄYTTELIJÄNTYÖ TARINATEATTERISSA

(Lopputyö Kirsi Sulonen)


MAHDOLLISIMMAN VAPAASTI VIRRATEN Kehollisuutta etsimässä

(Tarinateatteriohjaajan peruskoulutuksen lopputyö Pirre Toikkanen)


Tarinateatteri nuorten itsetuntoryhmässä

(Lopputyö Hanna Rienoja)


AJATUKSIA NELJÄN TASON MENETELMÄSTÄ, JUNGIN PSYKOLOGIASTA JA ARKKITYYPEISTÄ

(Lopputyö Juha Heikinheimo)


Sukelluksia ihmisen äänimaisemaan

Tarinateatteriohjaajan peruskoulutusjakson (VI) kirjallinen lopputyö - Paavo Hakulinen


Tarinateatteri menetelmänä vertaistukiryhmässä

Teoriataustan pohdintaa ja käytännön sovelluksia - Erja Aalto ja Katja Timlin


THE ART OF LISTENING IN PLAYBACK THEATRE Conductors perspective

Satu Prittinen


PSYKODRAAMAN KOLME ULOTTUVUUTTA

Essi Sivula, Katja Timlin


”Sinua sinun silmilläsi”

Sanja Riihimäki


Näkymätön lapsi psykodraamassa

Noora Vakkuri


DIALOGIA ETSIMÄSSÄ

Kimmo Kovanen, psykodraamaohjaajakoulutuksen lopputyö


Etänä vai livenä? kehollisuus psykodraamaohjaajakoulutuksessa

Erja Aalto, Satu Prittinen


Itseohjautuvuuden tukeminen psykodraamassa - ohjaaja kätilönä, kätilö ohjaajana

Sirkku Timisjärvi


Teledraaman käsikirja – psykodraamaa virtuaalisesti

Olivia Fränti


FOXTROTT-RYHMÄ

Foxtrott jättää jälkiä, kuulee ja kertoo tarinanne

Yhdistäkää taide, vuorovaikutus ja yhteisöllinen luova prosessi tavoitteellisen työskentelyn katalysaattoriksi. Hyödyntäkää Tarinateatteri (Playbackteatteri) Foxtrotin luovuutta, energisyyttä ja esiintymiskykyä tilanteissa, joissa haluatte tuoda esiin yhteisön ja yksilöiden tarinoita. Koskettava esitys sopii hyvin projektien ja koulutusten vauhdittajaksi, juhlatilaisuuksien kevennykseksi sekä helpottamaan kriisitilanteiden käsittelyä.

Alan kokeneimmat ketut

Playbackteatteriryhmä Foxtrott perustettiin jo vuonna 1997. Foxtrottin ohjaajana toimii Pohjoisen Tarinainstituutin perustaja Päivi Rahmel (ex Ketonen), KM, TO, TEP. Kaikki jäsenemme ovat kokeneita uranuurtajia tai nuoria lahjakkuuksia, taiteen ja ihmistyön tekijöitä.

Seuraa esitysaikataulua ajankohtaista sivulta.

Foxtrott kuuluu kansainväliseen The International Playback Theatre Networkiin (IPTN) ja kotimaiseen Suomen Tarinateatteriverkkoon.

Tarpeidenne mukaisessa muodossa

Voitte määritellä n. 1,5 tunnin mittaisen esityksen teeman täysin vapaasti. Siihen voidaan halutessanne liittää myös työpajoja, tai sen avulla voidaan muodostaa pidempiä prosesseja.

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten Foxtrott voisi parhaiten elävöittää tilaisuuttanne.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä,niin sovitaan yhdessä teille soveltuva kokonaisuus ja toteutus!

Päivi Rahmel

KM, TEP, TO, johtava kouluttaja, toimitusjohtaja

paivi.rahmel@kasvunpaikka.fi

Verkkolaskuosoite
003706517932

003708599126 (OpenText)
fennoa.507290@erin.posti.com  

Kasvunpaikka Oy
PL 82329 
01051 LASKUT

Kasvunpaikka Oy

Gustav Pauliginkatu 17 F 11
00990 Helsinki
Suomi